Truy xuất nguồn gốc

Công ty Cổ phần thủy sản Hưng Trường Phát áp dụng một hệ thống truy xuất nguồn gốc phù hợp và chính xác. Khi có vấn đề xảy ra và khách hàng cung cấp mã số lô hàng truy xuất thì trong vòng 4 giờ Công ty có thể truy xuất trở lại nguồn gốc  nguyên liệu, kèm theo các kết quả kiểm nghiệm và hồ sơ sản xuất có liên quan.