Nghêu Nguyên Con Hấp Chín Đông Lạnh

Nghêu Nâu HCK Hấp Đông Lạnh

Nghêu Nguyên Con Hấp Chín Đông Lạnh

Nghêu Trắng Bao Gói Hút Chân Không

Nghêu Nguyên Con Hấp Chín Đông Lạnh

Nghêu Trắng HCK Hấp Đông Lạnh