Chính sách chất lượng

    “Sản xuất sạch – Clean Production

               Chất lượng vàng – Gold Quality

                       Không ngừng cải tiến – Continual Improvement

                              Không ngừng phát triển – Continual Development”