Phát triển bền vững

     Tầm nhìn

      Công ty Cổ phần Thủy sản Hưng Trường Phát (AQUAMARINE-HTP) đảm bảo thực hiện việc bảo tồn và phát triển bền vững các sản phẩm nhuyễn thể hai mảnh vỏ ở Việt Nam, đặc biệt là Nghêu Bến Tre (Meretrix Lyrata) để đạt được lợi thế cạnh tranh cho Hưng Trường Phát.

    Sứ mệnh

    Không ngừng phát triển và cải tiến liên tục, AQUAMARINE-HTP camkết đảm bảo đạt được các tiêu chuẩn cao nhất về Chất lượng, An toàn thực phẩm, Môi trường, Bền vững và Trách nhiệm xã hội.

    Giá trị cốt lõi

    Chúng tôi cam kết: Giữ vai trò là đối tác tích cực trong chuỗi cungứng, chúng tôi đảm bảo xây dựng và duy trì mối quan hệ về lợi ích một cách hài hòa giữa các bên để cùng phát triển.

    Không ngừng đổi mới và phát triển sản phẩm là nền tảng tạo ra sự khác biệt về chất lượng và tính ổn định giữa sản phẩm của chúng tôi so với các sản phẩm cạnh tranh.